فروشگاه فایل ,یک حرفه ای,خرید جزوه ,تحقیق , مقاله , کارآموزی,طرح توجیهی , طرح کسب درامد , , دانلود طرح توجیهی تولید نخ ابریشم , دانلود خلاصه طرح مرکز اطلاع رسانی خدمات شهری , طرح توجیهی احداث کافی نت , دانلود طرح توجیهی پارچه فیلامنت , دانلود طرح توجیهی ت
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوم

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوم   اكسيد كروم رنگ دانه اى سبز رنگ به فرمول Cr2O3 مى باشد كه به صورت پودر با خلوص ٩٨ درصد توزيع مى گردد . اين ماده به علت خواص فيزيكى و شيميايى مناسب از جمله پايدارى حرارتى بسيار بالا و مقاومت اسيدى و قليايى عالى در صنايع كاشى ، سراميك ، چينى سازى و صنايع توليد شيشه و لعاب كارى به عنوان ماده اى رنگزا استفاده مى گردد از اکسید کروم در صنايع لنت سازى به عنوان تقويت كنن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح توجیهی تولید بستنی چوبی

طرح توجیهی تولید بستنی چوبی طرح توجیهی تولید بستنی چوبی   در 12 صفحه فرمت PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,200 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺗﺮاورﺗﻦ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺗﺮاورﺗﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺗﺮاورﺗﻦ  تراورتن سنگي است آهکي که در طي دوره اي حدود 600 هزار سال بر اثر ته‌نشيني در چشمه‌هاي آب گرم معدني شکل مي‌گيرد. در مقايسه با مرمر نر متر ولي بر حسب قدمت و جهت برش از خود سختي نشان مي‌دهد. تراورتن بافت اسفنجي و حفره‌هاي حداکثر تا 25/1 سانتيمتری دارد. اين حفره‌ها را معمولا با سيمان پرکننده پرتلندمي‌پوشانند . انجمن آزمون و مواد آم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,600 تومان 1,584 تومان 1% تخفیف

طرح توجیهی تولید خمیر فلاف

طرح توجیهی تولید خمیر فلاف خمیر فلاف جهت تولید پوشک و نوار در کارخانجات تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به خصوصیات خمیر که به پارامترهای مختلفی اعم از یکنواختی گراماژ ، درصد خاکستر ، خصوصیات اسیدی و بدون یووی بودن آن مرتبط است می تواند بنا به نیاز مشتری انتخاب گردد معمولا خمیر فلاف با توجه به نوع تولید آن به دو دسته آنتریتد و تریتد تقسیم بندی می شود خمیر فلاف خارجی خمیر فلاف ایرانی فرمت PDF در 18 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان 1,764 تومان 2% تخفیف

طرح تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری

طرح تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری در این طرح به بررسی تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

ترح توجیهی بهره برداری از معدن خاک نسوز با ظرفیت 10000 تن در سال

ترح توجیهی بهره برداری از معدن خاک نسوز با ظرفیت 10000 تن در سال ﺧﺎك ﻧﺴﻮز ﺣﺎﺻﻞ دﮔﺮ ﺳﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﻳﻦ داراي ﻋ ﻨﺎﺻﺮ ﺳﺪﻳﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪه ﺳﺎزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺟﻬﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﺪوزر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻄﻴﺢ و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎك ﻧﺴﻮز ﺑﻮده دﭘﻮ و ﺑﺎر ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﭙﺎﻛﺖ و ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪ ﻧﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ روش ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ و روﺑﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﻞ واﮔﻦ و ﻳﺎ ﭘﺮﻓﺮاﺗﻮر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طرح تولید فیلتر های از بین برنده ی بوهای نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری

طرح تولید فیلتر های از بین برنده ی بوهای نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺲﻫﺎيی دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج است.اﯾﻦ ﺣﺲ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮑﺎري ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ دارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اي را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ي ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺒﺎي اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺎزﻫﺎﺳﺖ.فایل pdf به صورت زیپ شده در 41 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

طرح تولید پوشاک خود تمییز شونده

طرح تولید پوشاک خود تمییز شونده اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘر در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ از ﻣﻮاد و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﻻي ﻧﺴﺎﺟﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ذرات ﻧﺎﻧﻮ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

طرح تولید کنتور برق الکترونیکی

طرح تولید کنتور برق الکترونیکی ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺮق اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬیه ﮔﺮدیده اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي اﺑﺘﺪا ﻣﺤـﺼﻮل ﻣـﻮرد، ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴق ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم روي ﺑـﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻧﻬﺎیت ﻇﺮفیت ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

طرح تولید انجین موتور سیکیلت

طرح تولید انجین موتور سیکیلت ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـد.اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر،ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﻮق دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و در اداﻣـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﻨـﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه و درﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

تهیه سوخت جایگزین گازوییل

تهیه سوخت جایگزین گازوییل اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون ازﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺤﻘﻘﺎن را در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺮژي ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎ ﺿـﺮﻣﯿـﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓـﺴﯿﻠﯽ ،درآﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﺣﺘﺮاق د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

طرح توجیهی تولید شکلات و تافی با ظرفیت 600 تن در سال

طرح توجیهی تولید شکلات و تافی با ظرفیت 600 تن در سال ﺷﻜﻼت ﻛﺎﻛﺎﺋﻮﻳﻲ و ﺗﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺮژي زا و ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻘﻼت ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﻜﻼت و ﺗﺎﻓﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻣﺤﻴﻂ دو ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري دارد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل در اﻧﺒﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮاص و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻜﻼت و ﺗﺎﻓﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺒﺎر ﺷﻜﻼت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ  ﻣﺎه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﺑﺎﻗﻲ 6 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻼت ﺑﻤﺪت 18 ﺗﺎ 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ ظرفیت 1000 ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ ظرفیت 1000  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ن آرد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ اآب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﮕﺮدد در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد وﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻲ آﻳﺪ . ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ درﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . 13 ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺪي ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﻂ آﻧﻬﺎﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.فایل pdf به صورت زیپ شده در 20 صفحه.دانلود ﻃﺮح ﺗﻮ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

طرح توجیهی و فنی آموزشگاه علوم رایانه ای(با ظرفیت 2496 هنرجو در سال)

طرح توجیهی و فنی آموزشگاه علوم رایانه ای(با ظرفیت 2496 هنرجو در سال) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﺓ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ پوکه و کلوخه های سبک شده

ﻃﺮح  ﺗﻮﻟﻴﺪ پوکه و کلوخه های سبک شده کاربرد : پی ، ز یر، کف و سقف سازی ساختمان ،پرکننده ،زیر و پی و بستر و روسازی راه ،تسطیح تورم و عایق  کاری یخبندان ،زهکشی ،حفاظت لوله های یخ زده وخشک نگهدا شتن شیروانی ها ،تصفیه فا ضلاب و صافی های هوازی و بی هوازی، مجسمه سازی ، ساخت انواع بتن های دانه سبک ، ملات ها و اندودها و فرآورده های قیری،خاک کشاورزی ،عایق بندی بام های ساختمان. وکه ها، سنگدانه های سبک طبیعی یا فرآوری شده ای هستند که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

راه اندازی مرکز فیزیوتراپی اهیت فیزیوتراپی فیزیوتراپی، فراهم کننده خدمات برای مردم و جمعیتها می‌باشد تا حداکثر حرکت و توانایی عمل(Movement and functional ability) را در طول دوران زندگی حفظ نماید ویا توسعه داده و به حال اول بر گرداند. فیزیوتراپی شامل ارایه خدماتی است به حرکت و عملکرد فرد میباشد که توسط فرآیند پیری یا صدمات و بیماریها، مورد تهدید قرار می‌گیرند. حرکت(Movement) کامل و کارامد در قلب چیزی قرار دارد که ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

طرح تولید آکرولئین

آکرولئین مایعی است بی‌‌رنگ ، فرّار ، با بوئی تند و آزار دهندۀ چشم و بینی ، در آب و الکل محلول و در مقابل نور خورشید به یک رزین نامحلول به نام دی‌‌ساکریل تبدیل می‌‌شود. برای تهیۀ متیونین (یک اسید آمینه ضروری) از آن استفاده می‌‌شود. از حرارت دان زیاد چربی‌‌ها تولید می‌‌گردد. اگر زیاد مصرف شود ، به معده و روده‌‌ها آسیب می‌&zwn ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500 تن

طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500 تن پس از پيروزي انقلاب و بخصوص پس از شروع جنگ تحميلي و شروع محاصره اقتصادي از سوي ابر قدرتها و شريكانشان و كاهش درامدهاي ارزي كشور بعلت مشكلات ناشي از جنگ و پايين آمدن قيمت نفت در بازارهاي جهاني و اختصاص قسمت زيادي از درامدهاي ارزي جهت هزينه هاي جنگي لزوم بازنگري و تغيير اقصادي و صنعتي كشور بر مسئولين و سياستگذاران آشكار گرديد. در اين راستا ايجاد صنايعي بدون وابستگي تكنولوژي و مواد اوليه به خارج و هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی تولید نشاسته از گندم

طرح توجیهی تولید نشاسته از گندم نشاسته تركيبي است از كربوهيدراتها كه داراي رنگ سفيد و طعم و بوي بخصوص خود بوده و بر حسب منبع تهيه شكل ميكروسكوپي و اندازه مشخص دارد و فرمول عمومي (C9H10O5)n آن n است كه در اين فرمول مقدار متجاوز از 1000 بوده ، نشاسته بوسيله اسيد يا آنزيمها هيدروليز و ت ميشود بديل به گلوكز . نشاسته بصورت پودر و يا گرانول تهيه مي گردد . نشاسته بوسيله محلول يد رنگ از بين مي رود و پس از سرد شدن به رنگ آبي بر مي گرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

طرح توجیهی تولید الکترود به ظرفیت 2500 تن در سال

طرح توجیهی تولید الکترود به ظرفیت 2500 تن در سال الکترود فولادییکی از مهم ترین اقلام مصرفی در صنايع مختلف بخصوص صنعت – ساختمان – ماشين سازي – ساخت تجهيزات خودرو سازي و ديگر بخشهاي صنعتي بوده و با توجه به تعداد محدود تولید کننده در داخل کشور دارای هزینه ارزی بالایی برای جبران نیاز داخلی را دارا میباشد.فایل pdf به صورت زیپ شده در 16 صفحه.دانلود طرح توجیهی تولید الکترود به ظرفیت 2500 تن در سال   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(7):
پرفروش ترین محصولات